Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.

1.    Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest spółka INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 47A.

1.1 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.2 Pełne dane kontaktowe:  INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. ul. Grabowska 47A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
1.3 INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej www.pro-zap.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
1.4 INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
1.5 W ramach działalności marketingowej INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  – rodo@pro-zap.pl
1.6 Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.
1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. Obowiązek podania danych osobowych INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.

2.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  danych osobowych podanych przez niego w trakcie korzystania ze strony internetowej, a w szczególności w czasie korzystania z formularzy zapytania.
2.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  usług drogą elektroniczną oraz brakiem odpowiedzi na zapytanie.

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do odpowiedzi na założone zapytania na stronie www.pro-zap.pl
e) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną związaną z odpowiedzią zadane zapytanie.
4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane
•    osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
•    osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
•    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
•    dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
•    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
•    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
•    administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
•    osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
•    przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy  zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz  przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.
6. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez kontakt z INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.  e-mailem i rodo@pro-zap.pl . telefonicznie pod nr telefonu: +48 62 73 74 150 lub listownie na adres INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o., ul. Grabowska 47A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Pliki Cookies

Strona internetowa www.pro-zap.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
•    dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
•    tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
•    zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego. Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Skontaktuj się
z nami

Skorzystaj z formularza
kontaktowego

Wyślij zapytanie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.